תנאי שימוש באתר

25 החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים באתר ואולם החברה לא תהיה אחראית לאי עמידה במועדים הנקובים ו/או לנזקים ככל שיגרמו למשתמש ו/או לרוכש בשל כך והאחרון יקח בחשבון את אפשרות האיחור באספקה והוא מוותר בעתם ההזמנה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין איחור במועד אספקת הזמנתו.

26. החברה אחראית על מוצרי כלי הכסף החתומים בחותמת החברה לכל החיים ככל שהשימוש במוצרים יהא סביר, בהתאם להנחיות החברה וכמפורט בדף הוראות השימוש המופק על ידי החברה ונמסר עם המוצר. החברה לא תשא באחריות לכל אובדן או נזק מכל מין וסוג שהוא. החברה לא תשא בנזק תוצאתי בלתי ישיר, אובדן או נזק מסויים. החברה לא תשא באחריות לאובדן רווח, הכנסה, תשואה או הטבה. החברה לא תשא באחריות לנזק ישיר או עקיף הנובע משימוש בלתי נכון במוצרים ובניגוד להוראות החברה. אחריות החברה תהא רק בצירוף תעודת אחריות חתומה על ידה ובחותמת החברה על המוצר בצירוף חשבונית או אישור רכישה.

27. אחריות החברה על המוצרים הנרכשים באמצעות האתר תהא תקפה בכפוף להמצאת תעודת אחריות חתומה החתימה וחותמת מקוריים של החברה בצירוף חשבונית ו/או אישור על רכישת המוצר ישירות מהחברה.

28. הרוכש מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק,ו/או עלות ו/או אחריות, ו/או הוצאה לרבות אך לא רק הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידי החברה לצד ג' במקרה של תביעה ו/או סכסוך ו/או פשרה אשר נבעו או נגרמו כתוצאה מהפרה כל שהיא של הרוכש את התחייבויותיו על תקנון זה.

29. מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי כל דין, במקרה של הפרת ההוראות המפורטות לעיל ולהלן, תהיה החברה רשאית לנקוט צעדים בהתאם לשיקול דעתה על מנת למנוע ממשתמש לגישה לאתר לרבות כל כתובת IP של משתמש ו/או לפנות לספק האינטרנט של משתמש על מנת למנוע ממנו גישה לאתר וזאת מבלי לפגוע בזכותה לנקוט בהליכים משפטיים נוספים בגין הפרותיו של המשתמש.

30. החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת ששימשה בעיצוב המוצרים באתר ו/או בעיצוב האתר עצמו.

31. הדין החל על הוראות אלה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל וכל פעולה ו/או הליך משפטי מכוחן יתנהלו באופן ייחודי בערכאות המשפטיות הרלבנטיות במחוז תל אביב בישראל.

32. שיהוי בנקיטת הליכים ו/או מיצוי זכויות ללא קשר למשך השיהוי לא יהווה ויתור ו/או מחילה על זכויות החברה הקיימות לה מכוח הוראות אלה

33. החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להוסיף על הוראות אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ואלה יהיו תקפים ממועד פירסומם.

34. היה ויקבע על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר כי הוראה מההוראות הנ"ל הינה בלתי חוקית ו/או בלתי ניתנת לאכיפה יוותרו יתר ההוראות וההתניות בתוקפן.

35. ההוראות שלעיל יחולו ויחייבו את הצדדים לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם.

  close contact page

צור קשר

פנייתכם חשובה לנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא. אתם מוזמנים ליצור קשר באחד מהאמצעים הבאים:
התקשרו אלינו, שלחו דוא״ל או מלאו טופס פניה

 

התקשר אלינו

שירות לקוחות:  054-484-4103

או שלח דוא״ל

service@hadadbros.com